Statut

Fundacji na rzecz Ofiar Wypadków Komunikacyjnych „Plus Iuris”

 

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja na rzecz Ofiar Wypadków Komunikacyjnych „Plus Iuris”, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona w dniu 21 stycznia 2016 r. aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Katarzyna Borowska, Krzysztof Borawski, Iwona Dąbrowska Sp. p. przed Notariuszem Iwoną Dąbrowską (rep. A 1242/2016).
 2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

 

§ 2

Siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa

§ 3

 1. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania swoich celów może prowadzić działalność również poza jej granicami.
 2. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Fundacja działa na podstawie właściwych przepisów prawa, w tym przepisów Konstytucji RP, ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jedn. Dz. U. z 2004 roku, Nr 46, poz. 203 ze zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.) oraz na podstawie niniejszego Statutu, zaś poza granicami RP na podstawie właściwego miejscowo prawa.
 3. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie oraz inne jednostki organizacyjne, działając zaś za granicą RP – przedstawicielstwa.
 4. Fundacja może przystępować do spółek, fundacji, stowarzyszeń i formacji społecznych oraz być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.
 5. Działalność Fundacji jest zgodna z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 4

Właściwym ministrem jest minister właściwy do spraw polityki społecznej.

 


Cele i zasady działania Fundacji

§ 5

 1. Celem Fundacji jest działalność w zakresie organizowania wszelkich form pomocy prawnej osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych i ich bliskim, oraz podejmowanie działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
 2. Do celów Fundacji należy także:
 • podejmowanie działań na rzecz zwiększenia świadomości prawnej ofiar wypadków komunikacyjnych i ich rodzin w zakresie przysługujących im praw,
 • upowszechnianie osobistego zaangażowania prawników w niesienie pomocy prawnej osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych,
 • niesienie pomocy prawnej ofiarom wypadków drogowych,
 • upowszechnianie wiedzy o zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
 • niesienie ofiarom wypadków drogowych pomocy psychologicznej,
 • wsparcie finansowe i rzeczowe na rzecz poszkodowanych w wypadkach drogowych.

 

§ 6

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • organizowanie oraz pomoc w finansowaniu punktów porad prawnych,
 • prowadzenie działalności informacyjnej i publicystycznej, w szczególności za pomocą mediów społecznościowych i Internetu,
 • finansowanie, bądź pomoc w finansowaniu kosztów pomocy prawnej ofiarom wypadków,
 • przygotowanie opracowań, analiz i sondaży pozwalających na formułowaniu wniosków de lege ferenda dotyczących pożądanych, nowych rozwiązań prawnych i przekazywania ich do wiadomości ośrodkom opiniotwóczym,
 • promocję i organizowanie wolontariatu,
 • działalność szkoleniową,
 • organizowanie bądź współorganizowanie wypoczynku, rekreacji i imprez,
 • organizowanie konferencji, seminariów, sympozjów, odczytów i konkursów dotyczących tematyki związanej z celami Fundacji.
 • podejmowanie innych przedsięwzięć, służących realizacji celów i zadań przedstawionych w § 5.

§ 7

 1. Do realizacji swoich celów Fundacja może zawierać porozumienia lub umowy w sprawie współdziałania z organizacjami i osobami fizycznymi i prawnymi – zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi oraz wspierać działalność innych osób prawnych i osób fizycznych, których działalność jest zgodna z celami Fundacji.
 2. Do realizacji swoich celów Fundacja może zatrudniać pracowników oraz korzystać z pomocy wolontariuszy. Wynagrodzenie pracowników ustala Zarząd.
 3. Do realizacji swoich celów dotyczących organizowania pomocy prawnej na rzecz ofiar wypadków oraz ich bliskich Fundacja może współpracować oraz zawierać umowy o pracę i cywilnoprawne z prawnikami mającymi uprawnienia radcy prawnego bądź adwokata.

 

 

Majątek Fundacji

§ 8

 1. Majątek początkowy Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 1000 zł.
 2. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności mogą pochodzić z:
  1. funduszu założycielskiego oraz innych środków finansowych i innych składników majątkowych przekazanych przez Fundatorów,
  2. darowizn, w tym darowizn przekazanych przez osoby, na rzecz których Fundacja podejmowała działania,
  3. spadków i zapisów,
  4. dotacji, subwencji i grantów,
  5. dochodów ze zbiórek publicznych,
  6. dywidend i zysków z akcji i udziałów,
  7. z odpłatnej działalności pożytku publicznego.

 

Organy Fundacji

§ 9

Organem Fundacji jest Zarząd.

Zarząd

§ 10

 1. Zarząd jest obligatoryjnym organem Fundacji uprawnionym do kierowania sprawami Fundacji oraz reprezentowania jej na zewnątrz.
 2. Zarząd Fundacji składa się z jednej do trzech osób.
 3. Członkowie Zarządu powoływani są na swą funkcję uchwałą Fundatorów.
 4. Pierwszy Zarząd powoływany jest uchwałą fundatorów.
 5. Kadencja członka Zarządu trwa trzy lata.
 6. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo bądź przestępstwo skarbowe.
 7. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci, upływu kadencji, zrzeczenia się członkostwa lub odwołania.
 8. Członek Zarządu może być odwołany w każdym czasie przez Fundatorów.

.

 

Kompetencje Zarządu

§ 11

 1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
 2. Do zakresu kompetencji Zarządu Fundacji należą:
  1. przyjmowanie spadków, z tym zastrzeżeniem że przyjęcie spadku w imieniu Fundacji może nastąpić wyłącznie z dobrodziejstwem inwentarza,
  2. wszystkie sprawy nie zastrzeżone dla innych organów Fundacji lub Fundatorów.
 3. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa każdy z członków Zarządu samodzielnie.
 4. Zarząd może ustanowić pełnomocników do prowadzenia spraw Fundacji.

 

 

Zmiana statutu

§ 12

Statut Fundacji może być zmieniony przez Fundatorów.

 


Postanowienia końcowe

 

§ 13

Fundacja może połączyć się z inną fundacją za zgodą Fundatorów.

 

§ 14

Decyzje w sprawie połączenia Fundacji z inną fundacją podejmuje Zarząd Fundacji.

 

§ 15

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję w sprawie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji.
 3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się na cele tożsame z celami Fundacji.

 

§ 16

Statut Fundacji wchodzi w życie z dniem 27 stycznia 2016 roku.